RODO


- czyli informacja dotycząca przetwarzania danych osobowychW nomenklaturze unijnej przepisy RODO są bardziej znane pod nazwą GDPR, co jest skrótem od słów "General Data Protection Regulation". Jest to akt Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy przyjęty 24 maja 2016r. Obowiązek dostosowania swojej polityki prywatności do RODO mają wszystkie firmy działające na terenie UE, my również.

Dlatego ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 2016.05.04 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy naszych Klientów i Pracowników, że administratorem Państwa danych osobowych jest NRJ Sp. z o.o. ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, NIP 8513241210.

Mając na uwadze treść art. 13 i 14 RODO informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej w celu zawarcia i wykonania umowy związanej ze świadczonymi przez nas usługami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz promowania naszych usług i składania Państwu ofert.

Będziemy przetwarzać te kategorie Państwa danych, w których posiadaniu jesteśmy, takie jak np.:
- imię i nazwisko, NIP, PESEL, adres e-mailowy, numery telefonów, itp.

Państwa dane osobowe, z zastrzeżeniem przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz zasad zawartych w art. 5 RODO, możemy udostępniać do przetwarzania tym podmiotom, z których usług korzystamy oraz organom publicznym w zakresie spraw nam zleconych. Do tych podmiotów zaliczać się będą m.in.:
- biuro rachunkowe, które prowadzi obsługę finansowo-księgową i kadrową naszej spółki, firma ubezpieczeniowa, firma informatyczna, itp. - obligatoryjnie;
- organy podatkowe, ZUS, sądy, prokuratura, policja i inne służby oraz urzędy - jeżeli nas o to poproszą.

Nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Państwa dane osobowe, pozyskane:
- w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się Państwo z nami kontaktowali w sprawie jej zawarcia;
- w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń mogących wynikać z tej umowy, a dane finansowo-księgowe do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
- w przypadku umowy o pracę dane osobowe przechowujemy przez czas określony przepisami prawa pracy i innych ustaw (np. dot. ZUS – 50 lat).

Przysługuje Państwu prawo:
=> dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
=> do sprostowania danych (art. 16 RODO),
=> usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) jeżeli nie zachodzą nadal okoliczności o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b),
=> do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
=> do bycia powiadomionym przez APDO o sprostowaniu, usunięciu lub o ograniczeniu przetwarzania danych (art. 19 RODO),
=> prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
=> prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Wasze dane niezgodnie z prawem, możecie złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
=> prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO), które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Państwa danych jest zgodne z prawem, w tym przypadku z art. 6 ust. 1 lit. a-f ww. RODO i dobrowolne. W odniesieniu do pracowników jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 1 w zw. z art. 22 i n. k.p. w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b oraz art.6 ust.1 pkt a-f.

Odmowa podania danych osobowych będzie podstawą do odmowy świadczenia naszych usług, zawarcia umowy, kontynuowania świadczenia naszych usług, wywiązania się z łączącej nas umowy (umów), utraty prawa do ochrony ubezpieczeniowej, rozwiązania umowy o pracę, itp.

Tak właśnie postępujemy. Wszystko zgodnie z prawem i uczciwie.www.nrj-szczecin.pl


telefon
+48 91 350 86 47

e-mail
info@nrj-szczecin.pl


NRJ Sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin


NIP PL 851-324-12-10
Regon 384294136
KRS 0000802511


posiadamy certyfikat
agencji zatrudnienia nr 24040